Výcvikový program České společnosti pro analytickou psychologii

Přijímací řízení do nového běhu výcviku bude probíhat na jaře 2020 se započetím výcviku od září 2020.


Budeme rádi, když předběžné přihlášení a dotazy k průběhu řízení výcviku budete směřovat na sekretarka.csap@seznam.cz


Na podzim 2019 budou známy přesné podmínky a hlavně potřebný rozsah podkladů pro přihlášení k přijímacím pohovorům. Na podzim pak rozešleme přihlášeným informace a připomenutí.


Výcvik ČSAP je od běhu 2018 možné absolvovat z velké části na Slovensku. Regionální semináře probíhají v Pezinku a velká část víkendových seminářů probíhá v Popradě.


Dokumenty zde jsou aktuální pro poslední běh výcviku, pokud mají hlavičku starších dat, je to jen proto, že nedošlo ke změně

 

Leták výcviku

 

Program výcviku | Smlouva s frekventanty obsahující požadavky na dokončení výcviku | Informace o ceně výcviku

 

O výcviku

Výcvikový program České společnosti pro analytickou psychologii (dále ČSAP) akreditovaný u České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP je komplexní odbornou školou základů psychoterapie a analytické psychologie a psychoterapie. Analytická psychologie je dnešní podobou psychoterapeutického přístupu vycházejícího z praxe C. G. Junga, rozvinutá jeho následovníky a otevřená dalším hlubinným směrům a školám. Program je v České republice akreditován pro práci ve zdravotnictví, jeho cílem může být získání potvrzení ČSAP o splnění povinností pro státní zkoušky z funkční specializace systematické psychoterapie (což předpokládá naplnění všech povinností – viz dále). 

Cíl programu

Cílem programu je uvedení do problematiky psychoterapeutického přístupu k člověku, k jeho patologii i k možnostem terapie. Výcvikový program rozvíjí základy psychoterapie analyticko-psychologickou metodou a seznamuje frekventanty výcviku s jungovským přístupem k problematice. Klade důraz na význam osobní zkušenosti a současně rozvíjí psychoterapeutické dovednosti v zacházení s nevědomým materiálem, symboly, komplexy, archetypy, sny, imaginacemi, přenosem a protipřenosem v terapii.

Přijímací pohovory

Do programu se mohou hlásit zájemci s ukončeným VŠ vzděláním na magisterské úrovni (příp. v posledním ročníku). Přednostně budou přijímáni zájemci se vzděláním souvisejícím s psychoterapeutickou profesí, zejména ti, kdo již pracují s klienty, případně studenti posledních ročníků odpovídajícího vysokoškolského studia. Podmínkou přijetí je dovršení 25 let v době zahájení výcviku. Výhodou je aktivní znalost anglického nebo německého jazyka.

V případě zájmu o zapojení do výcviku se prosím hlaste na sekretarka.csap@seznam.cz.

Dokumenty požadované po přihlášení k přijímacím pohovorům jsou - motivační dopis a strukturovaný životopis s fotografií, dále rukou psaný neformální životopis spolu s kopií Vašeho vysokoškolského diplomu. Rukou psaný životopis nemá stanoven danou délku, rozsah je na Vašem uvážení. Případné další dotazy k výcviku můžete směřovat téže na sekretarka.csap@seznam.cz.

Po osobním rozhovoru zhodnotí přijímací komise vhodnost uchazeče a rozhodne o přijetí (vedle výše vyjmenovaných předpokladů záleží i na osobnostních kvalitách uchazečů). Výsledek přijímacích pohovorů obdrží uchazeči elektronickou poštou do jednoho měsíce, přijatí zájemci jsou zároveň pozváni na první společnou akci. Proti rozhodnutí přijímací komise není možné podat odvolání.

Forma programu

Výcvikový program je čtyřletý a probíhá formou víkendových a regionálních seminářů.

Regionální semináře jsou organizovány mimo prázdniny pro samostatné skupiny účastníků výcviku – zvlášť v Brně, Praze a Pezinku (SK), a sice 4 vyučovací hodiny jedenkrát za měsíc ve středu v podvečerních hodinách. Probírají se zde dopředu oznámená témata základů psychoterapie a analytické psychologie. Pro uzavření výcviku je povinná alespoň osmdesátiprocentní účast na tomto typu seminářů.

Víkendové semináře jsou pořádány s frekvencí minimálně čtyřikrát ročně pro obě regionální skupiny společně. Víkendové semináře mají specifické tématické zaměření a obvykle i část supervizní (formou skupinové supervize). Konají se střídavě v Brně, Praze a Popradě (SK), popř. na dalším místě v České republice od pátku odpoledne do nedělního poledne. Pro uzavření výcviku je třeba absolvovat minimálně 16 víkendových seminářů.

Na všech typech seminářů je požadován aktivní přístup: spolupráce při skupinových supervizích, práce se studijními texty atd.

Vyšší než povolené absence na regionálních a víkendových seminářích mohou být doplněny při jejich dalším pořádání (pro následující ročník výcviku).

Supervize

Předpokládá se, že účastník absolvuje 100 hodin supervize pod vedením supervizora ČSAP . Z těchto minimálně 50 hodin zahrnuje prezentaci vlastních případů (musí se jednat nejméně o 5 případů, nejméně 2 musí být supervidovány kontinuálně).

Sebezkušenost

Celkový počet požadovaných sebezkušenostních hodin je 500, z toho minimálně 100 hodin musí být absolvováno individuálně a ostatní hodiny si lze doplnit skupinovou formou. ČSAP nabízí skupinovou sebezkušenost. Individuální sebezkušenost si účastník domlouvá s výcvikovými analytiky ČSAP sám. Sebezkušenost je třeba absolvovat u výcvikového analytika ČSAP.

Kandidátský pohovor

Po prvním roce absolvuje každý účastník výcvikového programu kandidátský pohovor, na kterém bude posouzena vhodnost pokračování ve výcviku, popř. podoba tohoto pokračování. Výstupem může být souhlas s pokračováním, podmínečná doporučení, omezení dalšího pokračování i vyloučení z programu.

Kolokviální zkouška v polovině kurzu

Nezbytným předpokladem této zkoušky je předchozí úspěšné absolvování kandidátského pohovoru. Cílem zkoušky je poskytnout účastníkům zpětnou vazbu, dát doporučení, jak tvůrčím způsobem pokračovat ve studiu a zhodnotit dosavadní studium. Tuto zkoušku vypíše předsednictvo přibližně v polovině kurzu a seznámí účastníky s náležitostmi této zkoušky. I zde se rozhodne, zda bude účastníkovi umožněno pokračovat v programu, zda mu bude podmínečně doporučeno doplnit nedostatky, nebo ukončit studium.

Závěrečná zkouška

Po splnění studijních povinností musí zájemce o uzavření výcvikového programu absolvovat závěrečnou zkoušku. Podmínkou zkoušky je odevzdání závěrečné práce – případové studie dokládající vlastní supervidovanou psychoterapeutickou praxi. Závěrečná zkouška se týká odevzdané práce a teoretických témat. Absolvent bude při závěrečném pohovoru hodnocen dvěma školiteli. Na základě nabytých klinických dovedností, vnímavosti k pojmům analytické psychologie, rozvinutí vlastní osobnosti a psychologické zralosti posoudí školitelé vhodnost udělení osvědčení o plném absolvování výcvikového programu. Toto uznání splňuje požadavky IPVZ pro funkční specializaci v systematické psychoterapii. K závěrečnému pohovoru je možné se přihlásit později, není nutné splnit všechny požadavky již během kurzu, ke kterému byl účastník přijat.

PřílohaVelikost
Informace o ceně výcviku.pdf75.37 KB
Výcvikový program Běh 16 - předběžný.pdf420.41 KB
Smlouva ČSAP Běh 16 – návrh.pdf430.26 KB
Leták ČSAP 20.pdf299 KB